Jak zatrudnić pracownika?

Zatrudnieniepracownicydokumenty

Zatrudnienie pracownika może wydawać się proste, ale nawet najprostsze rzeczy wymagają przypomnienia. Sprawdź jak pozyskać odpowiedniego kandydata oraz jakich dokumentów możesz od niego wymagać.

 • umieszczenie ogłoszenia w internecie na portalach do tego przeznaczonych np pracuj.pl
 • umieszczenie ogłoszenia na fanpage firmy
 • skorzystanie z usług agencji zatrudnienia,
 • zamieszczenie oferty pracy w gazecie
 • rozejrzenie się wśród znajomych
 • zwrócenie się o pomoc do urzędów pracy i biur karier

Jakich dokumentów możesz oczekiwać od pracownika?

Możesz żądać od osoby, która ubiega się o zatrudnienie między innymi:

 • wypełnionego kwestionariusz osobowy, który musi być zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
 • dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwa o ukończeniu szkoły bądź studiów,
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

Jakich dane osobowych możesz żądać od pracownika?

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie możesz wymagać, aby podała dane takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Możesz żądać od pracownika podania także:

 • innych danych osobowych,
 • imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numeru PESEL pracownika.

Na jaki rodzaj umowy możesz zatrudnić pracownika?

Pracownika można zatrudni na:

 • umowę na okres próbny,
 • umowę na czas określony (w tym umowę na zastępstwo),
 • umowę na czas nieokreślony,
 • umowę zlecenie,
 • umowę o dzieło,
 • umowę o pracę nakładczą,
 • umowę o pomocy przy zbiorach.